Könyvbemutató és kiállításmegnyitó

/A 2019. augusztus 16-án, pénteken, 17 órai kezdettel meghirdetett könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitóra – amelyen Főtiszteletű Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke bemutatta Molnár Csaba Bertalan: Az engesztelés misztériuma című igehirdetés kötetét, és megnyitotta a kötetet illusztráló Szabó Barnabás lelkész-festőművész grafikáiból és festményeiből válogatott kiállítását – zsúfolásig megtelt a Tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum földszinti olvasóterme./

Havasi Gábor

A rendezvény pontosan a meghirdetett időpontban kezdődött, Havasi Gábor szavalatával. Miután Babits Jónás könyvéből szépen, értőn, művész igénnyel elszavalta Jónás imáját, köszöntötte a jelenlévőket.

A köszöntő szavak után Dr. Steinbach József püspök úr kifejezte örömét a könyvbemutató és kiállításmegnyitó kapcsán, és még mielőtt bemutatta a kötetet, egy pár gondolatban emlékeztetett az igehirdetés műfajára. Megjegyezte, – lévén, hogy az Ige egyháza vagyunk – a református lelkészek “az igehirdetés szerelmesei”, hiszen az Isten üzenetét első renden a hirdetett igén keresztül adják tovább. Emlékeztetett továbbá a reformátori felismerésre és alapigazságra, amely szerint “predicatio verbi Dei est verbum Dei”, azaz “Isten igéjének hirdetése Isten beszéde”, amely a gyarló emberi beszédet igénybe veszi, és a gyarló, méltatlan, de a Szentlélek és az elhívás által méltóvá tett lelkész-igehirdető szavain keresztül megszólal az Isten szava. Ez az igehirdetés csodája.

Főtiszteletű Dr. Steinbach József Püspök úr

Kiemelte továbbá Püspök úr, hogy az igehirdetés szóbeli műfaj, de ha írásban, kötetben megjelenik egy igehirdetés sorozat, az egyrészt azt jelenti, hogy az igehirdető felvállalta a készülés komolyságát és “szent gyötrelmét”, továbbá felelősségteljesen felvállalja, hogy “ezt mondtam”, és ez mások számára a továbbiakban, az igehirdetés elhangzása után is áldásul szolgálhat.

A továbbiakban, egy nagyon szakszerű, részletes homiletikai elemzés keretében Püspök úr kiemelte többek között a megjelent igehirdetés kötetről, és az egyes igehirdetésekről, hogy szépen követik az adott igeszakasz menetét, és semmi másról nem szólnak, csak ami az igéből következik.

Püspök úr különös szeretettel emlékeztetett arra, hogy Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr nagy szakértője a Szentírás eredeti szövegének, és erre, valamint a kortörténeti háttérre figyelve tudósként is hozzáértően magyarázza Isten Igéjét, és akik ezt az igehirdetés kötetet kézbe veszik, még jobban meg fogják érteni a Biblia egy könyvét, az egyik gyöngyszemét, Jónás próféta könyvét. Nagytiszteletű úr magyarázza, alkalmazza is az ige üzenetét, így válik igehirdetése egyúttal igemagyarázattá is, szemléltetve odaillő történetekkel, szemléltető anyagokkal.

Elmondta az igehirdetésekről, hogy azok – tekintettel lévén arra az írásmagyarázati elvre, amit maga Jézus Krisztus jelentett ki Jónásról, a Jónás jeléről – krisztusközpontúak. Kifejezte háláját Molnár Csaba Bertalan lelkipásztornak azért, mert nem áldozta fel az egyház nyelvét. Nem akar mindent megmagyarázni, nem áldozza fel az igehirdetés nyelvét, a teológiai nyelvezetet a modern kifejezések oltárán, mégis modern módon, mai üzenetként magyarázza az “engesztelés misztériumát”.

Végül elmondta: 11 éve, amióta Püspökként végzi egyházkormányzó munkáját, biztatja a lelkipásztorokat, hogy adassanak ki – ha olyan színvonalúak – igehirdetés köteteket. Azóta Molnár Csaba Bertalan az első, aki ilyennel jelentkezett – ami a gyülekezeti igehirdetéseket illeti. A színvonal tehát adott.

Mindezek után Püspök úr rátért Szabó Barnabás lelkész festőművész grafikáinak bemutatására. Elmondta, hogy Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr, őt idézve: “képeivel prédikál”. A református templomokban nincsenek képek, a liturgikus térben valljuk, hogy “a hit hallásból van” (Róm 10,17), nem használunk képeket, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket a hirdetett igéről. Ugyanakkor a művészet Isten általános kijelentése, amely őszintén beszél az ember kérdéséiről, bajairól, örömeiről, vágyairól, és miközben ezt teszi rámutat, hogy kik vagyunk, mi, emberek, és mennyire megváltásra szorulunk, ily módon Isten ezeken a művészeti alkotásokon keresztül is szól.

A teológiai bevezető után Püspök úr kiemelt a kiállítás anyagából kiemelt három képet, ami őt személy szerint is megragadta.

Szabó Barnabás: Gályarabok

Az egyik a “Gályarabok” című grafika, amelyen a gályarab protestáns prédikátorok és tanítók jelenítődnek meg, a Töviskoronás Krisztus ölelésében, amellyel kifejezi az alkotó, hogy a mártírok a Krisztus szenvedésében részesülnek.

Egy másik alkotást is kiemelt Püspök úr, mégpedig az “Illés próféta és a hollók” című képet, amelyen az elkeseredett, megfáradt Illést a hollók táplálják, Isten szeretete és gondviselése jeleként. És a harmadik grafika – amely végül is nem lett része a kiállításnak, de a könyv grafikái között megjelenik – a “Ninive is megtérhet” című, amely Jónás prófétát ábrázolja deréktól lefelé, előtte a “kis Ninive”. Jónás kételye Ninive megtérésében, és hívő gőgje jelenik meg, amely a hozzá tartozó igehirdetésnek is egyik központi üzenete. Hozzátette, hogy Nagytiszteletű úr zsenialitása és művészi virtuozitása abban is megmutatkozik, hogy gyönyörűen rajzol alakot és arcot.

Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr

Az alkotások méltatása után Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr vette át a szót. Elmondta, hogy kicsit idegen számára ez az ünnepelt szerep, hiszen nem is ő az ünnepelt, hanem a Mindenható Isten, aki – idézte egy kedves hívő testvér szavait – “egy újabb csatornát nyitott meg arra, hogy az Élő víz, a Krisztus igéje áradhasson”. Műhelytitokként elárulta, hogy Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr nemcsak az illusztrálás munkáját végezte el, hanem ő volt, aki hangfile-ok alapján írásban rögzítette az igehirdetéseket nyers formában, alaposan ismerte őket, tudta, hogy mihez készít borítót és illusztrációkat. Molnár Csaba Bertalan ezt korrektúrázta úgy, hogy azért az élő beszéd frissessége, élő volta írásban is megmaradjon és érvényesüljön.

Végül, de nem utolsó sorban Szabó Barnabás, a grafikák alkotója jutott szóhoz. Csatlakozott a Püspök úr által említett gondolathoz, amely szerint az ige egyháza vagyunk. Elmondta, hogy mi protestánsok egy hallatlanul fontos dolgot tettünk: népnyelvre fordítottuk a Bibliát, és ezzel fölöslegessé tettük a képeket. Ugyanakkor a Biblia mégis csak vizuális dolgokról beszél, történetekről, amelyeket a Szentlélek Isten mintegy “bepréselt” a nyelv és a grammatikai szabályai közé, ezzel adva számunkra egy “szent esszenciát”, ami a Szentírásban van előttünk.

Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr

Ebből adódóan a keresztyén képzőművészet és benne saját maga küldetését abban látja, hogy a Szentírás nyelvi képekben megfogalmazott történeteit, üzenetét “visszafejtse” vizuális, látható formába. Kiemelte, hogy képzőművészként, de mégis lelkészként kapta meg ezt a feladatot, ami a kötet illusztrálása jelent. Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úrral ezt az együttműködést mindketten erőként élték meg, mert lelkészként ő nem a történetet ábrázolta, hanem az üzenetet, és ez egy nagyon fontos unikum volt ebben az együtt munkálkodásban.

Szabó Barnabás meglepetés ajándékokkal is készült. Először Főtiszteletű Püspök úrnak ajándékozott egy róla készült portré-grafikát, amely Püspök urat igazán meglepte, kellemes meglepetésként, és kifejezte, hogy ez örök emlék lesz számára erről az alkalomról.

Szabó Barnabás Nagytiszteletű Úr Molnár Csaba Bertalan lelkipásztort egy héber nyelvű, saját maga által festett házi áldással lepte meg, ami már a helyén is van a tapolcai parókián.

Végül kellemes meglepetésként ért, hogy Szabó Barnabás Nagytiszteletű úr engem is meglepett egy családi címerrel, a Vitárius (Vitális) család címerével. Ő általa tudtam meg, hogy a Vitális-Presits család, amelynek apai nagymamám révén leszármazottja vagyok, a Presits-ág által tulajdonképpen tősgyökeres Tapolcai nemesi család volt. Hazajöttem, hazaértem. Sok mindent értek, amit eddig nem tudtam hova tenni. 

Tiszteletpéldány Fenyvesi Zoltán képviselő úrnak

Az rendezvény lezárása után alkalom nyílt még beszélgetésekre, könyvvásárlásra, dedikálásra, a kiállítás megtekintésére, amely 2019. szeptember 16-ig lesz megtekinthető a Tapolcai Wass Albert könyvtárban. Külön örömünkre szolgált, hogy a meghívott közjogi személyek közül Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úr elfogadta meghívásunkat az alkalomra, Molnár Csaba Bertalan Nagytiszteletű úr megajándékozta őt a bemutatott kötet egy dedikált példányával.

Szép percek voltak, főleg Püspök úr megtisztelő, megajándékozó jelenlétével, sokáig emlékezetesek! Köszönjük mindazoknak, aki jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen szép számban jelen lehettünk, és azoknak is, akik olvasták vagy el fogják olvasni a könyvet, illetve megtekintették és meg fogják tekinteni a kiállítást!

Molnár Gabriella

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*